vienas

vienas
2 víenas, -à pron. (3) 1. def. R, R112, , 146, M, LL220, ŠT48, nurodo asmenį ar daiktą, kuris yra tiesioginis veiksmo ar būsenos subjektas, arba pažymi, kad veiksmą atlieka veiksmo subjektas savo jėgomis, kitiems nepadedant, neprisidedant, arba būna atskirai, be kitų: Vienas ponavoju, valdžioju, viešpatauju B. Nusigavę valgo vienì J. Jis nuošaliai víenas sėdi NdŽ. Víenas vaikščioju NdŽ. Vienì nieko nepadarys NdŽ. Jam reikia vienám viską dirbti NdŽ. Vienam negalėt į akis B. Vienam nedrįsti į akis eiti B. Netikiu, nes matau, kad esi vienas V.Krėv. Džiaukis ir dainuok su visu pasauliu, kentėk ir liūdėk vienas S.Nėr. Atsivėręs Dievui ir Jam patiekęs visą savo būtį, žmogus nepasilieka vienas A.Mac. Aš vienà i vienà: perdien iš kertės į kertę LKT161(Šlv). Milda, supratusi, kad vyrai nori likti vieni, atsiprašė ir išėjo į savo kambarį J.Avyž. Vienà išejo į krūmą vaiką pasiėmusi šieno grėbti Krg. Aš toki laimingiausia jautuos, kad aš esu vienà Žlb. Išeis bent trys, to nepadirbs, kur aš víenas Tl. Vienà buvau, ką norėjau, tą dirbau Sd. Kai paliektam va vienì, tai galvoji aplink visus vaikus Rd. Aš nueinu, maisto įdedu [bitėms] vienà Grz. Kur geras skerdžius, jis iš ryto víenas [ganys], kol gyvuliai nelaksto Bsg. Tą dieną jie išginė vėliau negu visada ir vieni, be skerdžiaus V.Krėv. Víenas buvo par laikus, i daba víenas Sdb. Marčiai pasakiau tiktaik vienaĩ LKKXI172(Zt). Ka daugiau darbinykų tų savųjų yra, nusipjauna vienì Skrb. Šeimininkė kažin ar samdys pjovėją – gali tekti vienam išprakaituoti J.Paukš. Kaip buvo tas karas didžiulis, aš vienà palikau – brolį nušavė Sb. Daug metų ariau, vienà dirbau, nepagalėdavau Alz. Vienà naktį teip bijau, dviesoj daug drąsiau Pl. Mėšlas reikdavo aštuonių karvių, keturių arklių išmėžt vienám Kp. Taigi visos [marčios] ir nenoria eit an tėvus, ka dirbt va [reikia], kad va kaip vieníem, tai gerai Slm. Klėtį stačiau, samdžiau, negi víenas padirbsi Kpr. Vienám žmogui kiek čia tereikia Šmn. Tai kai anas (gaspadorius) jau pradeda nebeatsakyt [kalbėdamas rožančių], nebekalbėt, tai tada mes (samdiniai) visi tiktai lovon visi, ir klūpėk víenas . Aš vis vienà ir vienà Aps. Nenoriu gyvent: vienà, niekam manęs nereikia Slk. Baravykas víenas neauga Dglš. Vieníem seniem nesinori sulaukt tokių metų Ssk. Vienà papratus ir sėdi vienà Žl. Kunigas – víenas, prie akmeniui gali gyvent Sug. Būva karvė i vienà, po obele pririšu – i būva [naktį] Klt. Sunku víenai – du seniai [reikia išlaikyti] Švnč. Kap liko víenas – suvis pasibaigė Švnč. Vienas – nepjauna [kiaulės]: reikia gi padėt, palaikyt až kojos Dv. Vis jau dviejuos, ne vienà Dgp. Vienam [gyvenant] iš namų nebuvo kap išeidyt Pls. Kap aš vienà valgysiu – víenai negardu Pls. Víenai nėr kap prasideda gyvent Pst. Didžiąją kupsną víenas sunešiau Mlk. Kad namie gi nusbodo víenai Mlk. O mes tai ir po víeną dainúodavom Pnd. Aš ir vienà tiktau (tiktai) nuvažiuotau, kad grašių turėtau Lz. Kad galėtų, víenas viską apžergtų Snt. Man víenai geriau, mes ne krūvon būnam (gyvenam) Rud. Vienám nebuvo ko kult, ką tę kviesi talką Kpč. Pradėjau gyvent vienà kap an delno Ūd. Pušis stovėj[o] laukuose vienà, tai tep trenkė, kad suardė, tik skeveldros tokios išej[o] Sn. Nepalik gryčios vienõs Mžš. Mes tenai šokom abi, dainavom, tik mano namai buvo vienì Šlčn. Vieniem vaikam tę eit nevalia Plv. Prieš karą Ramaškonysa buvo vienì lietuviai, lietuviškai kalbėjo Arm. Čionai gyveno vienų lietuvių, nieko daugiau nebuvo Mlk. Vaikų vienų̃ namie nepaliksiu Dkš. O ką gers, kad skinkio jam (būrui) nei víens nepasiūlo K.Donel. Ir pasilikos vienas BB1 Moz32,24. Pats kur norėdams išeit vyras vienas, pati su vaikais visas namie dienas S.Dauk. Pasėdėk, dukrele, vienùkė, tuoj pareisiu Drsk. Eik vienùtė – jau čėsas Krok. Vienùtis, vienutė̃lis, vienutùkas, vienut víenas OGLIII132. Vienùtis, vienučiùkas, vienutùkas, vienuláitis NdŽ. Vienutė̃lis Š, , NdŽ, . Palieku vienučiùs pirkioj Tvr. Vienai víenas palikau namie, visi į bažnyčią išėjo J. Vienų víenas . Rugius iškūliau vienų̃ víenas! Lp. Priseidavo i vienám kultie, vienám pasidarbuotie Smal. Kiaurą dieną ant kalno vienų víenas išgulėjau . Víenas vienatinis NdŽ. Vienui víenas, vienų víenas, víenas vieniáusias NdŽ. Nėkas nemiegta, esu vienui vienà Skdv. Mūsų tėtė víenas buvo, vienui víenas gimė Sb. Vienų vienà ansleidžiau dvylika žmonių [nakvoti] Pst. Vienų víenas kruta, niekas nepadeda Grv. Vienų vienà pirkia [be kitų trobesių] Dbč. ^ Likau víenas kap kelmas Lz. Vienas – kaip iš kelmo išspirtas LTs V248 (Ldvn). Aš jau nieko neturiu, vienà kap kelmas LKKXIII123(Grv). Lienku vienà kap vilkas kokia Ktv. Vienas kai medžias Kos246. Vienas kaip kamienas Rz. Likau vienas va kap šitas gluosnis Srj. Ė tai liksi viena kai šaka Švnč. Vienas kaip avinas M. Liko vienà kaip musia Skdt. Vienas kaip bimbalas Ds. Dievulis paliko víeną kap mažas pirštukas Drsk. Paliko vienas it senio diktasis dantis VP36. Par gėrimą paliko víenas kaip aitvaras RdN. Likau vienà kap pamesta klumpė Dkš. Likau aš vienà kaip siena Brž. Aš vienų vienà – kap pėdas Grv. Vienà kaip sausa iena Šl. Paliko víeną kaip palaikę ieną An. Dūksau kaip dūlia vienà, ir gana Šmn. Ana vienà ir vienà kaip akmeniukas dirvoj Ktk. Dieve duok vienam gimt, (ale OsG151) ne vienam būt (dirbt PrLXVII1) R187, VP12, S.Dauk. Vienas duoną suvalgysi, o darbo vienas nepadirbsi J.Jabl. Dėl tos skylės visi tylės, tik tu vienà išsižiojai Nm. Vienas ir košėj prapuolęs (prapuola Ad, LTR(Ds)) Ign. Vienas ir košės bliūde prasmegsi LTsV 248.P, S.Dauk, D.Pošk, I, M, LL220, Rtr pabrėžia sakinio subjektą ar objektą (ppr. išreikštą asmeniniais ir sangrąžiniais įvardžiais): Kalba be žmogaus vienà pati negyvuoja . Aš eisiu sau víenas . Aš vienà samdyta buvau ir ano paties (ūkininko) vaikai – visi dirbom Als. Sako, čia visi geri žmonys, tu vienà toki esi Sd. Kas čia dabar ir bus, misliju aš sau víenas pabudęs, visos karvės vasarojuj Skrb. Aš víenas jum išgelbėjau, o jūs visos manęs vieno negalit išgelbėt (ps.) Brž. Jy pati vienà tris vežimus sukrovė Svn. Pati vienà, o daržų daug sodina Rsn. Jis gi víenas vienai te (ežere) paliko Kpr. Šokiuos [vaikai] tik žiūria kad išbėgt, o jam (tėvui) viskas vienám Alks. Gyvai man kapo nepils, víenai [po vaikų mirties] reiks išvargt ir iškentėt Brš. Pilna gryčia jos vienõs (apie labai šnekią) Žl. Aš užlipu an pečiaus ir giedu vienà sau Mlk. Jį tik an parodos, te jo víeno kap pakelt Ad. Tie darbai tau per sunku yra, tu vienas tatai negali ištaisyti BB2Moz18,18. Aš vienutė siratelė varguos paskendus (d.) Tvr. [Visos] turi tikrąsias mamutes, tik aš vienùtė neturiu (rd.) Ad. Kaip tik todėl, kad Kristus nėra žmogiškasis asmuo, jis turi žmogiškąją prigimtį ne sau vienam A.Mac. Kaip čia dabar padaryt, kaip čia padaryt, kad tie kviečiai mum vieníem pasiimt Sb. Pone, er neatboji, jog man vienai sesuo mana duosti tarnauti? VlnE167. Turime jį vieną šlavinti garbinti, jį vieną melsti WP5. Eik šalin, šėtone: nes parašyta yra, Viešpačiui Dievui tavo pasikloniosi ir jamui vienamui tarnausi NTMt4,10. Tavimp vienámp Dieviep mieliausias atilsis DK54. O kuriemus Abr[a]omas davęs pagerbimą ir liaupsę, bylo jump kaip vienop DP259. Pradžią parodytas, jis pats vienas skaitė toliau Vaižg. Víeną patį sūnų žmona teturėjo, i tas pats krito Prk. Linus rauti vienái pačiai liuob teks Kl. Ta mun teip y[ra] ramiai, aš vienà pati gyvenu Gršl. O tas vaikis jau víenas pats paliko, ans nebeišejęs tyčioms Ms. Bet jau nė ratų, nė arklių, nė nėko – pati vienà parejo Šts. Kaip ans tus ratus beatsikels víenas pats Als. Vyras mirė, vienà pati su vaikais palikau dum mažais Klk. O aš vienà pati palikau cielame gyvenime, vienų vienà Sd. Vis tiek reikia pasitarti: i daba tas pats, i daba neparduosi víenas pats [be žmonos ar vyro žinios] Mšk. Višta vienà pati betupianti, vaiko (viščiuko) nė vieno nėra LKT156(Grz). Víenas pats arus nusidirbau Žg. Víenas pats buvo sūnus Krč. Víenas pats gyvena Imb. Likau pati vienà, o kaip gyvęsiu, kaip pabaigsiu amžių Pžrl. Prūsų lietuviai buvo palikti patys vieni M.Birž. Žodžiai čia sakiniuose patys vieni viso veiksnio nepadaro J.Jabl. Tą víeną arklį užkinkyk, tas vežimas porinis, dyselys kreivai eina Stak. Tiktai ta vienà bažnyčia buvo i víenas gyvenimas Šts. Tos vienõs dienos neužteko, gėrė, vaikščiojo po miestelį gal savaitę Mžš. Iš sykio tik ta vienà tebuvo vaistinė Sdb. O to sesuo, tai pati vienà, našlė Svn. Anas víenas pjauna Pb. Aš pas tėvelį tas víenas sūnelis kaip girio[je] ąžuolėlis, lankelė[je] dobilėlis JD240. Augino motulė tą víeną dukrelę, augydama, mokydama nežadėjo leistie DrskD100. Jėzus po tam, kaip suprato, jog jie turėjo ateiti ir jį nutverti, idant jį padarytų karaliumi, nuėjo patsai vienas ant kalno VlnE51. Nėsa iž pradžios evangelista sako, jog tuos žodžius Viešpatis Christus ne pačiump vienùmp mokytiniump, nei kokiop mažumop žmonių bylojo DP98. Tatai prieš liuteronus, kurie bylo, jog patis víenas tikėjimas nuteisina, patis víenas įtikėjimas ižgano DP224. Ant to tave Dievas padarė, ant to tave savu krauju atpirko, idant jam pačiam vienám tarnaudamas amžinai su juo linksmintumbeis DP331. Norėtumbei tu, pavargėli heretike, sugrįžt vienósp šventosp Bažnyčiosp visuotinėsp, regėdamas, jog toje vienoje yra sandora ir tiesa DP186. Juodu gražiai sutiko, tik jam padyvijo, kad ji kas mielą vakarą vis tą vieną langą užkloja, kurį jis iš savo lovos matyt galėjo VoL291(Prk). Velne tu vienasis! A.Sal. Bestija vienasis, a nori gauti į kramulkę! Šts. Šėtone víenasis, nebsuopuosies tu karieto[je], kad padalys dvarą Šts. 2. def. tik tas, joks kitas (pabrėžia žymimą daiktą ar jo ypatybę): Vieni kaulai buvo prie jo N. Nuo vienõs skylės maišas J. Vienas tiktai SD146. Tik ji vienà man patinka NdŽ. Medžio víenas stiebas beliko NdŽ. Vienì skutai bepaliko NdŽ. Kur šakalius skėlė – tai balanskelis: iš vienõs geležies jis i kotas jo Ar. Jo akių matėsi vienì baltymai NdŽ. Vienaĩs skarmalais apsivilkusi NdŽ. Jie buvo tiek atitrūkę nuo gyvenimo ir atsidėję vienoms teorijoms, jog nuobodesnių žmonių kaip gyvas nebuvau matęs J.Balč. Nenorėčiau taip įsiknisti į vieną žemę, reikėtų imties ir už kitokio darbo Žem. Tik vienos žvaigždės linksmai mirgėjo viršuje J.Bil. Vienas sodas kiek pareikalavo triūso ir darbo! P.Vaičiūn. Vienaĩs vaistais gyva yra Kv. Į kriaučius dar buvo ans išsimokęs, bet jau kitims, kas paprašė, ne kiek, o taip jau siuviniu víenu neužsiėmė Yl. Karves víenas pamilžti y[ra] darbo Trkn. O jog kartais užeidavo ing tuos miestus pahonių, norint pačiump vienum̃p žydump daugesn buvo atsiųstas DP318. Teip jog ant amžių neregės Christaus V. nei čia per tikėjimą, nei ten per garbę, jei nesugrįš vienybėsp Bažnyčios š. visatimės ir sugrįžę nebus su mumis, teipo kaip buvo pirm to vienais nasrais garbindami V. Dievą DP412. Vienam Dievui dėkavokiam, kurs įstatęs est chrikštymą 134. Víenu sielojimusi motinos neatgydysi SkrT. | Vienum̃s kojinėms bus šalta Rs. Rugsėjo mėnesio pabaigo[je] da vienóm suknytėm galima vaikščiot Sdb. Ėjo su vienaĩs apatiniais Sk. Kai trenkė griausmas, tai marškiniais vienaĩs ir išejo Ant. Vienuõs marškiniuos tik atlikom LKT285(Šr). Pakūrinam stačiamalke, tai víena suknute nešalta Skp. ^ Ne víena duona žmogus gyvas NdŽ. 3. def. vieningas, sudarantis vieningą visumą: Vieno plauko R112, 147. Vienos esybės Sut. Galva sveika, tik veidas viena pūslė – nei dantų pajudinti, nei išsižioti – ir pašnekėti sunku Žem. Iš anos sodybos daugiau nieko nematyti, tiktai tamsus, į vieną susiliejęs šešėlis I.Simon. Septynias savaites víena ugnia degėm ir degėm RdN. Mūsų trobos užsidegė visos vienõj liepsnoj Kp. Visur degė, buvo vienà ugnìs LKT166(Ktč). Víenas ledas visur – taip nuledyta Lkv. Atkalnė buvo ledu víenu, dėl to slėdės ėmė sklęsti Šts. Mes turėjom žemę į víeną gabalą Kv. Rusnė buvo tik vienà dalikė, víenas vanduo buvo Rsn. Víenas vanduo visur, lyna ant kupros, parmerka kiaurai LKT91(Vvr). Skaidai grobus [kiaulę papjovus], kad anie y[ra] sukibę į víeną Kl. Aš girdu, ka tas vaikas klyka víena klyksena LKT79(Pln). Nebturiu laiko: darbais vienaĩs, darbais vienaĩs Gršl. Jug podė i kūma – i surokuo[ja] į víeną Ms. Du metu an lovos [ligonis], víena žaizda nuejusi Krš. Dangus su žeme į víeną susiliejo . Kad užtvino pieva – víenas vanduo Lnkv. Raštuotų nemegzdavau, tik vienõs spalvos, paprastai Svn. Aš jeigu Kaziuką pamatau su sniurgliu, tai víenu kuksėjimu kuksiu ir kuksiu (pykina) Slm. Tada apsiaut tai būdavo tokie tupliukai, pusė rudo būdavo, pusė juodo, ir vienų̃ juodų būdavo, visokių Šmn. Dabar kai numelioravo – vienà ganiava Užp. Anam kampe bala vienà: viksvos ir auga Mlt. Visas kūnas kap stoviu – po viena luoba Ck. Iž jaunų dienų lig senam víenas darbas: tai šienauji, tai ari LKT343(Ck). Atsiguliau ir kap vilkas víenu miegu užmigau Pun. Víeno miego iki pirmai [valandai] dienos Drsk. Dvi savaites víenu lijimu lijo Srj. Saulė teka – išeini, leidžias – pareini, víenu paslenkimu Srj. Paskun uždegė karštis, tai po víena pūsle visa (apie raupus) Kpč. Atsikėliau iš lovos víenu prakaitu, musintais būsiu serganti Vkš. Víenu kvapu reikia išsakyt (be atsikvėpimo) Grv. Kad nuejom uogaut grybaut – giedojimas tas víenas Azr. Ką mes padarysim, kad visur purvynai: tiek vieškelis, tiek mūsų keliukas – vienu klanu, vienu purvu J.Jabl. Visa šalis rodėsi vienas sodas J.Balč. O buvo visur víenas prispaudimas ir dūsavimas Jrk92–93. Kai sužaibuoja, tai kap vienà ugnis Gs. Pradėsiu skaudžiai žaibuot, kad visur viena ugnis bus BsPI108. Ponas Dievas visogalis, kursai jus tosp draugystėsp pašaukia, tasai gi jus te sugretin ir sujung ing vieną kūną PK238. Kas yra tas, kurio žodžiai sau priešūs yra ir nesutar į vieną? brš.
víena n.: Idant dievišką galybę savą parodytų, idant žmonės pažintų, jog jisai est viena su Dievu DP336. Ir todrinag vėl per priimtą žmogystą tapė arba stojos viena su mumis DP453. Aš ir Tėvas mano viena (vienu BtJn10,30) esme MP180. Aš ir Tėvas esame viena SkvJn10,30. Duok iš loskos savo, idant visi viena su tavim, viena ir patys su savim visame būtume MKr32.
4. def. KBI43 išskiriamas iš vienarūšių asmenų, daiktų ar reiškinių, kitoks: Vienas iš dviejų, katras nor R112, 146. Vienas mūsų K.Būg. Kaip rodo XVI a. inventoriai, vienoje sodyboje pasitaikydavo ir po dvi jauji: viena javams džiovinti, kita jiems kulti A.Sal. Tai buvo viena gražiausių mano gyvenime kelionių A.Vien. Jau vaikai nemaži: ligi peties jau víenas yr Jrb. Visoj apylinkėj aš tik víenas tokių metų gyvenu Krns. Vienà višta lesa ir lesa kviečius Vkš. Žiūrėk, víenas gaidys koks mažute skiautere Mžš. Ar vienà moka aust? Ar vienà iš tos jaunuomenės moka verpt? Všk. Víenas [iš jaunavedžių] iš mūsų parapijos, o tas antrasai galbūt iš kitos Ps. Tik víeno darbo nemoku – kubilo padaryt Brž. Aš norėjau vieno – kad jauni žmonės, vaikai turėtų praeitį. Kad ją gerbtų V.Bub. Grėtė Karalienė vienu patenkinta: kad niekas negirdi, kaip ją tėvas bara I.Simon. Vienà sesuo yra Liepavoj (Liepojoje), dirba ligoninėj Akn. Pasiėmiau dvi adatas – kliopt vienà ir išlėkė, pirštai suknebę Kp. Nepažįstu nė víeno iš vaikų Ktk. Tik viena [bitė] cakt jam plikėn Slk. Vienà bais[iai] buvo maloni mergaitė Trgn. Ne mūsų vienų̃ – visų bulbėm šiemet nedavė užaugt tie nelabieji lietai Mžš. Víenas šuniukas buvo labai gražus, galvukė kai pelėdos Srj. Jis pamatė prie kupetos stovint tris labai gražius arklius, vienas jų buvo už visus gražiausias LTR(Ut). Dievaitis prižadėjo paukščiams vieną iš jų karalium aprinktie Tat. Štai víenas jo tarnų pargrįžęs jam pasirodė K.Donel. Prišliaužusi bjaurybė pagriebė vieną mano draugų ir bematant prarijo J.Balč. Lelys – vienas įdomiausių ir keisčiausių mūsų paukščių T.Ivan. Aprinkiasgi kožnas iš tų dviejų daiktų (pragarą ar dangų) vieną P. Ženotieji patol negalia su kita asaba žanyties iš naujo, pakol vienas katras iš poros nenuomirs P. Kareiviai, dabotojai žirgo, išgirdę tokį rėkavimą, nutarė vienas iš jų eitų pažiūrėti, kas ten dedasi BsPII43. Bylojo jopi vienas iš pasiuntinių jo Andrejus, brolis Simono Petro VlnE50. Tada atsakė vienas, kuriamui vardas buvo Cleopas, ir bylojo jopi VlnE58. O šitai atnešė jopi vieną stabų užmuštą, gulintį ant patalo VlnE118. Tada pasigailėjo jie ir bylojo: tatai vienas yra iš ebraiškų bernelių BB2Moz2,6. Tada jis tur vestas būti plebonop Aaronop alba vienopi sūnų jo tarp plebonų BB3Moz13,2. Ir eš ejau vienop tenai stovinčiap ir prašiausi jo, idant jis mane apie vis tatai išmokytų BBDan7,16. Nes neturim Dievo kito, kurs mus gintų nuogi pikto, tiektai tu, Dieve vienas mūsų PK34. Veizdėkite, idant nieko sau neturėtumbite (ir nepiktintumbite) víeno ižg šitų mažytėlių DP519. Víenas ižg jūsų ižduos mane ir vėl: jūs visi papiktinsitės ižg manęs šią naktį DP141. Anas atsakė vienam ižgi jų: prieteliau, aš tau nedarau abidos, ar ne po grašį suderėjęs esi su manimi? MP92. O karalius atsakęs ir taręs jiemus: už tiesą kalba jumus, kiek padarėt vienamui mažiausiamui tų mano brolių, man (tai) padarėt Ch1Mt25,40. Vienas tų kryžių apvirto ir vienojo pro šalį einančiojo indijono petį skaudžiai sumušė Ns1850,1. ^ Ar vienas šuva su uodega Pšl. Ką viena avis išbliauna, ir visom gerai Tl.
víena n.: Dabar iš dvie[jų] víena: ką nori, tą ir dãrai Ml. Tu nežinai, ką žada rytojus, tačiau viena aišku – o tai svarbiausia! – nebebus taip, kaip buvo J.Avyž. Jam aišku viena: kada ir koks bebūtų atsakymas, jis turi daryti visa, ką gali, jau dabar V.Myk-Put. Svarbu viena: atsikratyti Šalteikiais, nebematyti uošvienės, kuri šį rytą parodė savo tikrą veidą I.Simon.
5. def. vienodas, toks pat: Mėsinė ir lašininė [kiaulė] – vienà kaina Erž. Čia víenos lelijos, čia karališkos lelijos Sdb. Jei milą nori austi, tai iš víeno siūlo Vg. Kuningai víeno mokslo, o vienas teip sako, kitas teip Žml. Švenčioniškiai, ceikiniškiai, tai beveik vienà kalba, ė va patrauk in Strūnaitį… Ck. Abu víeno kraujo: sunku intikt Pv. Juk viskas tę gerai – spalvos kai vienà Jrb. Ožkabarzdžiai ir lepeškos víeno gardumo ir vienõs spalvos Kpč. Tuokart visi pasirašė, kad akis vieno didumo ir spalvos MPs. Vienu būdu ant to pasaulio įeime, tokiąjag išeiga ižg jo išeit turime, o jei gerai darome, vienóp palaiminimop podraugei ateisime DP33. ^ Víeno pono vienà duona Mžš. Dvi galvos niekumet nebūs víeno proto Vkš. 6. indef. SD121, K.Būg, 1 koks, toks, tam tikras, tiksliai neapibrėžtas (apie asmenį, vietą): Pats aš gimiau viename Lietuvos kaime J.Jabl. Ji išėjo tarnauti į víenus turtingus namus NdŽ. Kas jūs per vienì? NdŽ. Jis buvo vis vienõs kurios (moteries) vergas . Tai man pasakojo víenas klaipėdiškis Plšk. Buvęs klebonas pri víeno miestelio i gaspadorius žmogus buvęs Jdr. Ta vienà motriška iš miesto buvo toki smarki Bdr. Vienà mergučė iš Ratnyčios ganė avytes Azr. Atejo pas muni toks víenas Kal. Kas y[ra] par do víenas, ka baimės nėr [vaikams]? Šts. Ta vienà toki motriška atsiradusi, ta ta paėmusi Yl. Ka víenas žmogus žinotų, kiek y[ra] sunku be dantų kalbėti Akm. Víenas toks žmogus buvo į šimtą įejęs, pernai mirė Vkš. Kas vienà tokia ta boba? Krš. Víenas ponas dvyleka dvarų turėjo Krž. Mūsų kaimo víenas bernas tarnavęs Latvijo[je] Žg. Vilkas vienám [kaimynui] avį papjovė Grz. Víenas koks daiktas sunku nešt parsikreipus Mžš. Pati nemačiau, man vienà sakė Ėr. Víenas buvo atsiradęs [kalviu mokytis], atejo, ben nedėlią padirbo PnmR. Da mes maži buvom, viškai maži, mum mokino vienõj vietoj poterių davatkėlė tokia Kp. Víenas toks namas apdujęs, pajuodęs riogso Šmn. Čia vienà tokia senesnė [moteriškė] gyvena, ale su dusu Adm. Aš šokau su víenu tokiu, nu ir panorėjom atsigerti Sd. Įeita toks víenas bjaurybė Brs. Iš kur, kas ta vienà tokia merga? Rdn. Štai, žiūriu, vienà boba vis lekuodama bėga K.Donel. Aš klausiu, kas sveikas per vienas, kad taip kalbi? J.Paukš. Nutaikęs progą priėjau prie vyruko, pasisakiau, kas per vienas esu ir kad norėčiau susipažinti su juo J.Balt. Kas jūs per vieni? Ašb. Reikia pažiūrėt, kas do víenas yr Jrb. Jeib žinotumėt, kas aš per víenas Jrk140. Atavežė man vienà keptos duonytės, sako, kepiau duonytę, atavežiau tau pakarštavot, ar gera Plvn. Vienõj dienoj nueina tėvas, žiūri – tę kas zirzia LKT328(Ktk). Par mum víenas pamiškėj gyvena JnšM. Iš Linkmenų víenas buvo Lkm. Vienà senelė moka gerai lietuviškai Baronėliuos Pb. Vienuosà namuosa pamušė tėvą LKKIX194(Dv). Vienà pamatė par jį arklio kanopas, ė ne kojas (ps.) Aps. Vienà tokia merga buvo GrvT71. Pas mus víenas kūrino pirtį [linams], tai uždegė – gerai prikūrino Eiš. Vienà šrubelė pabrokoja, ir neina [mašina] Žrm. Vienõs [moteriškės] tai plaučiai ne pūna, ale džiūna Pls. Aš vienąroz pamačiau víeną [gyvatę], basas tai kai bėgau Mlk. Vienam bočiup bit keturi sūnai LKKXI177(Zt). Maskolius prašosi naktin vienámp gaspadorip Lz. Kas čia jį žino, kas jis čia per víenas – liūlys kokias, gal gluodenas? Kpč. Buvo kaime víenas žmogus, ką laišką moka parašyt Rud. Čia víenas pas mus tokias buvo bernas DrskŽ. Vienõs, mačiau, kasos ligi juostos Rdd. Gal pažįsti, kas jie vienì, nežinau, nemačiau Pjv. Daba nuskendo víenas žmogus PnmŽ. Pavardę pasakė, nežino, kas do víenas Šk. Vienas kunigas apsinakvojęs kelionėje pas vieną ūkininką BsMtI104. Buvo vienas karaliūnas, netoli to karaliaus dvaro stovėjo grytelė BsMtI86. O mūsų bernelis tai labai slaunas: jis nujoj[o] pasdaboj[o] sau víeną mergelę DrskD32. Vienam kartą tropyjo par girią keliauti, ir bekeliaujant jis sutiko vieną vokietį MitVI54(Klp). Po tam visi pasiuntiniai, palikę jį (Jėzų) pabėgo. Ir nekursai vienas jaunikaitis VlnE 193. Po tam kad [Elijošius] atejo vienop miestop Sidonijos, sutiko ubagę moteriškę, prašė ją, idant jamui išneštų truputį duonos ir truputį vandenio ant jo pastiprinimo MP123. Ką ižgirdę anie smarkūs budeliai pagavo Christų Viešpatį ir, nuvilkę rūbus jo visus, stipriai pririšo stiebop vienóp DP170. Tura ilgus trūbus, trimiečiais vadinamus, kurie yra graudingo balso, kartais viensai dum trūbomis pūsdamas sutaikina judums balsą S.Dauk. Vienañ nedidelian miestely buvo labai bagotas kupčius Aru86 (Grv).apie laiką: Víeną kartą išėjau medžioti NdŽ. Bit víeną kartą vyras sa moterim, ir jūsa bit duktyka, nedidelė dar mergytė DvP239. Vieną priešpietę į Bagynų dvarą ant sukaitusio arklio įšuoliavo kažkoks bernas ir tuojau puolė į rūmus V.Myk-Put. Viskas aplinkui buvo taip siaubingai nerealu, netikėta, kad vienu metu Adomas suabejojo, ar tik čia nesama sapno J.Avyž. Víeną metą visuose dvaruose prapuolė rugiai Skr. Víeną sykį susirgau, o papunis jau buvo miręs Kl. Víeną dieną ans atejo pri munęs KIbX115(Krtn). Jug víeną kartą reiks mirti, jug nemiręs nebūs Sd. Víeną kartą ateis sprogsena visims Gršl. Víeną metą gavau ganyti karves, piemene buvau Ms. Smake tu, priėsi víeną kartą! Trk. Víeną gražią dieną pasikinkiau arkliuką, nuvažiuoju į Žarėnus Žr. Tas vaikas lipė lipė par kopėčias ant kūtės, kol víeną kartą nudribo ant žemės Skrb. Víeną sykį einu pas dukterį, sniegas drimba Sdb. Pasėjo vienaĩs metais rugių kąsnelį (ps.) Dsn. Víenus metus prireikė broliam į karą išjot Svn. Čia vienais metais kaip išpjovė, nebelaikom vištų – ką te mačis Avl. Víeną baltą dieną varo juos (belaisvius) kap šunis Mrp. Víeną dieną [žmogus] atsigulė biškį perpietės LKT189(Slv). Víena nakčia abudu sapnavo tą patį sapną Jrk111. Vieną kartą žmogelis sunkiai dirbo laukuose, jam net prakaitas per drabužius sunkėsi SI43. Šiteipo išvedė Ponas vieną dieną vaikus Izrael iš Egipto žemės su jų pulkais BB2Moz 12,51. Vieną kartą gaidys su visa šeimyna gaspadoriškai sau krapštinėjo mėšlyną A1885,318. Vieną kartą nuejo dvi mergi ant ežero skalbtų A1883,79. Nes vienąją dieną tikrai pamušti nuog neprieteliaus sūnus jo, skrynia Dievo imta, ans teipag ižgirdęs teip gailingą naujieną nupuolo nuog kraštos ir palaužė kaklą MP64. 7. def. , ŠT28 nurodytasis, lyginant su kitu: Vienas ir kitas R112, 146. Drauge vienas antram SD1204. Vienas antram SD423, Sut. Ant vienas antro dėti N. Jis dvejus užrašus tur, vienus sau, kitus man N. Jie ateina vienas po kito, vienà po kitos KBI26. Víenas prie kito Rtr. Su víenas antru J. Anuodu po víenas kito, arba po vienà kitos anidvi išejo J. Skelbė vienì kitiems naujienas NdŽ. Jie kėlė aikštėn vienì kitų ydas NdŽ. Jie ėjo už víenas kito (antro), po víenas kito NdŽ. Abudu nustebo vienas kitą pamatę J.Bil. Tūkstančiai tų mažųjų gyvulaičių šokinėjo, puldinėjo ir vienas kitą rijo J.Balč. Juodu vienas antro bijo, vienas antram neištiki, vienas antru nepasikliauja (nepasitiki) J.Jabl. Pasileis vyti [voverės] viena kitą aplink drūtą pušį; ne žemėje, tik sraigiu aukštyn – net akys raibsta Vaižg. Vyrai apsikabino, glaudžiasi veidu prie veido. Du gyvenimo apiplėšti žmonės, labiau negu bet kada reikalingi vienas kito J.Avyž. Vienas po kito užgeso naujakurių langeliuose žiburėliai A.Vien. Iš vienõs bėdos į kitą patekau Plšk. Jei ką nors padarė víenas antram, surėkino, ta apsikabina su rankelėms i tatai guoda víenas antrą [vaikai] Žlb. Kol vienám iškuls visi, kol kitam, visi pri víenas kito Varn. Žiemą anos (bitės) susijunga į kamuolį i vienà kitą šildo Bdr. Víenas kitą apsikalbėjo, apsijuokė, i gana Mšk. Kur tu girdėjęs, kad víenas kitą teip ėstųs! Jrb. Ėdas kai šunes, víenas kitą ėda kai šunes Btrm. Susideda [kaimynai] ir pasideda víenas kitam Grz. Mes vienkiemy buvom, negi par daug sueidavom su víenas kitu, du trys kiemai [tebuvo] Kp. Tos girnos uždėta víenas an kito akmenes Žb. Víenas kitam padėt reikia Ob. Vaikai an pečio vienas pri kito kai žirniai ankšty Tr. Víenas kitą skundžias, baras, pyksta Užp. Pradėjo víenas nuo kito šnekėt Mšg. Perkasė ir víeną, ir kitą (abi upes numelioravo) Pls. Kap daugiau susrenkam, tai víenas, tai kitas pasakojam Dv. Víenas kitą augino [vaikai] Žrm. Vienì kitų plėšė [bites], kirto dreves Mrc. Jie drąsesni, plaukioja: víenas kitam rodosi, ką gali Pžrl. Melskitės víenas už antrą, idant būtumbite ižganyti DP 121,537. Tad ir jūs (apaštalai) kalti este víenas antram kojas mazgot DP136. Vienas kitą mylėjo ir globė S.Dauk. Reiks pasižadėt víenas kitam LB272. Tik mat kibirkštėlių, liepsnelių liepsnų žiburiai beleidžia į viens kitą meilingai Vd. Nevalia mums vienam prieš kitą nei žodį sakyti, nei ginklą kelti V.Piet. Jie abu ilgus metus gyveno toli nuo vienas kito J.Bil. Moterys vienos dar dairėsi aplink krosnį, kitos jau sėdėjo ant suolo ties žibintuvu ir verpė V.Krėv. Vienas žodis, kitas, ir juodu perėjo į didelę ir rimtą kalbą I.Simon. Kiekvienas stengėsi padėti jam kaip išmanydamas, vienas darbu, kitas bent geru žodžiu V.Myk-Put. Ma[n] i víeno gaila, i kito gaila, tik nežinau ką daryt Vl. Vienà bulvė ką tik išlindus, o kita – su bumburu, kita – žiedą išleidus Jrb. Būdavo, víenus [ratus] užsideda ant vežimo, kitais važiuo[ja] Erž. Ateina vienì – smauga, ateina kiti – smauga Krž. Kaip užėjo šitie perversmai, atėjo vienì, atėjo kiti, visa sugriovė, nieko nebėr Plvn. Vienì išėjo miškan Lietuvos gelbėtų, o kiti čia Sibiran vežė Šmn. Kai víenas protingas, kitas da protingesnis, vienas durnas – kitas da durnesnis, taip i susimaišo [žmonės] Krkl. Pro víeną galą kiša, pro antrą varo lauku (apie daug valgantį) End. Víenas iš vienõs pusės rausas rausas, kitas iš kitos pusės Kl. Silkės jau pasibengė: vienám deviau, kitam deviau Ms. Einu pri víeno lango, pri kito, niekas nepažino, visi sako, kas par víenas esi Lnk. Mes gavom perti, víeną kartą nupėrė, antrą kartą nupėrė, devė i klausė, a benori? Yl. Nu víeno neša, kitam duoda, víenas pragyvena, kitas nugyvena Yl. O tus abudu, Stasį ir Pranį, víeną ant víeno kelio pasisvadinęs, antrą ant antro Žeml. Ateina dvi ubagės, vienà akla, kita veda Akm. Víena ranka tvoros, o kita ranka lazdutės [įsitvėręs vaikšto] Ln. Víenas laukas rugių būs pasėtas, kitas – vasarojaus Lk. Víeną peilis (operacija) atgaivina, kitą – numarina Rdn. Víenas atvažiuoja pirkt, kitas atveža parduot Sk. Liktoriai: víenas iš plunksnų stabarų, víenas iš eglišakių, trečias iš šiaudų Grž. Dvi seserys buvo, vienà vienaĩs, kita kitais metais [tarnaudavo] Ps. Ilgas budinkas: vienam̃ gale seklyčia, kitam – gryčia Pc. Po keliais vienà pagalvė, po kojom kita Sdb. Dieve, taigi [per talkas] iš víeno kiemo kitan kieman ejom be miego Kpr. Vienañ krašte girdis dainuoja, kitan krašte dainuoja Šmn. Víeną [alų] baigia, kitą daro, apvynių davaliai, apvydžia didelė, selyklo vėl pasidarom Plvn. Víenos verpam, kitos mezgam, kitos vakarynę verdam Žlb. Mūsų kaime šalimais gyveno, vienañ kieme buvo trylika, kitan gal dvylika [vaikų] Rk. Víeno daikto yr, kito nėr [pirkti] Č. Papyko, išsiskyrė, ir eina víenas víenu kraštu, kitas kitu Adm. Jeigu víenas aukštyn, kitas žemyn, tai gyvenimo nebus Mžš. Vienañ gale [namo] lietuviai, o kitan – anys (latviai) Dgp. Vienà eilia apkasų, ir kita eilia, o viršuj pilis Dgč. Víenas tep sako, kitas – tep, niekas nieko nežino Kpč. Vienì pavalkai turėjo šikšninį, kiti virvelinį sąmatą Slk. Ana dabar víeną kiaulį pjausianti, o kitą pasliksianti Trgn. Sugula – víeno galva, kito kojos – kap paršiukai Švnč. Piemenys gano padieni: vienas vieną dieną, kitas – kitą . Seneliai balanų prisiskaldo: vienì žibina, kiti vakaroja Tvr. I in víeną gyvulį lekiu, i in kitą, visi laukia Klt. Víenas [teliokas] karvę žinda – gražus, kitas blogesnis – penėtas Klt. Veršis ėmė žįst iš vienõs pusės, iš kitos, i gerai Jrb. Vienì guli, kiti žinda, tai duoda duoda avelę keturi gėriukai Žl. Vienañ šonan kelio daužias, kitan – nemoka eit [vos pradėjęs vaikščioti vaikas] Klt. Darbas paskui darbą eina – ką víeną darai, kitas [lipa ant kulnų] Švnč. Víena koja vaiką supi, kita verpi, ė dabar víenas vaikas – i to nėr kur deda Str. Víena ranka suima sėklojus, kita – brikš brikš [pjautuvu] ir nupjovei Kvr. Víena ranka laikai pjautuvą, o šituoj imi [pjaunamus rugius] Sn. Víeną [vaiką] užstoji, tai aly aly kiti peklą sukelia Sld. Vienõj dienoj pristatai [kūlių], kitoj nakty prikelia – kult reikia Vdn. Ažmaišau duoną vienõj dienoj, o kitam ryte minkau, duodu paskelt Ign. Gal ant víeno daikto gerai, tai an kito negerai Upn. Kad víenu daiktu gerai, tai kitu bloga Dglš. Víena ranka ką davei, kita kad nežinotų Žl. Víeną dieną ganom, kitą neganom Mšg. Buvo broliai ir abu pamirė: vienos jaunos moters ir kitos Aps. Vienà ežia víeno, kita ežia kito [kaimyno] Grv. Víenas tuplis (batas) geras, o kitas didokas Mlk. Vienà bėda gynėjos, kita prasdėjo Pls. Vienì kiaules, kiti keltuvas gano Asv. Padaro tokią talką: pas vieną mina, pas kitą Dg. Víenas gyvena galva, kitas iš peties, purvinas, sutrotas Ūd. Víenu daiktu palijo, kitu nelijo Rod. Šič daug moteraičių, smagu, vienà žodį, kita, o tę (namuose) viena kap vilkas Vrn. Aš devynis metus víeną dėdę apeidžiau (prižiūrėjau), o kitą – aštuoniolika Eiš. Víenas tep stovės, kitas tep, víenas kitam kapos akis tais spaliais [braukdami linus] Srj. Ir piemenai buvo instatyta: vieníemi ganyt prieina kokios dvi dienos, kitiemi – keturios Kpč. Tai víenos, tai kitos, o daugiausia tai tos pačios eina DrskŽ. Pievos užsėta, vienosà vietosa nušienauta, kitosa gyvulius gano Sn. Vieniems šienas pjauti, kitiems grėbti A.Baran. Vienam̃ daikte pervargini akis, kitam daikte – tep ir pagadini akis Vlk. Tai jis (siuvėjas) víeną kaimą apsiuva, paskui eina į kitą kaimą siūt Ss. Keliu eini víena skarike [apsirišusi], o įsidedi kitą, gražią PnmŽ. Gyvenat, tartum atsukę vienas kitam nugaras A.Gric. Ir judu geriau paklausykit, nes jei klausysit, vienam ir antram tatai eis tik į gerą HI. Víenas ėmė už rankelės, antras už antrosios DrskD261. Bet tatai daryk, imk vieną dalį [krikščionių mokslo] po kitos Vln5. Tada du bus ant lauko, vienas bus priimtas [į Nojaus laivą], o antras bus paliktas VlnE134. Bus šauksmas (garsas) tą metą ir po tuo antrą metą vėl šauksmas dėlei nevalios žemėje, ir bus vienas kunigaikštis prieš antrą BBJer51,46. Vieníemus duost dovanas ir urėdus didžius ir tūlus, kitiemus vidutinius, o nekuriemus žemus arba mažus DP388. Iki smerti negal vienas antro pamest SPI217. Vienose [knygose] turi pamokslus, kaip išsisaugotie pikto, kitose – kaip išsisaugotie ligų Tat. Karelis yra žodis mažintinis, vienoj vietoj nu žodžio karis, antroj – nu žodžio kareivis StnD25(pastaba). Žalčių taip vienas, taip kitas netur nei kojų, o ir nei jokių kitų sąnarių Kel1851,190. Tas trečiasis paėjo, o du pasiliko: víenojo galva čia, o kito čia Smln. ^ Vieną avį kerpa, o kita dreba B. Vieną kerpant, antram kailis dreba S.Dauk. Vieną dieną motina, kitą dieną močeka B. Víena ranka emi, kita išleidi Antz. Su víena ranka imi pinigus, su kita atiduodi Kdn. Víena ranka glosto, (o S.Dauk) antra peša NdŽ. Víenas kryžius nukrinta, kito nedėkis ant pečių (mirus vyrui, netekėk daugiau) Grd. Senų víenas protas, jaunų – kitas, geriau atskirai gyventų Krš. Viena akis į Jėzų, kita į panelę (apie žvairą) LKKXVII196(Ml). Na ir išsirinko [pačią]: vienà akis į varinį, kita į garinę (žvaira) Kv. Vienì dygsta, kiti nyksta NdŽ. Víeno kelys, kito petys (apie labai aukštą ir žemą) Snt. Víenas galas dega, kitas svyla (bėdos nesibaigia) JT364. Kiaušis kiaušį mušdamas ar vienas, ar kitas, bo praduš NžR. Jei víenas trauka, kitas velnio lauka (víenas darbštus, o kitas tingi) Kl. Víenas iš molio darytas, kitas kirviu nutašytas (apie storą ir ploną) Snt. Dievas vienám nueinant, kitam pareinant dribteli Snt. Ponas Dievas visiems atiduoda: vieniems nueidamas, kitiems pareidamas LTsV211(Yl). Ot bagočius: víenas pirštas burnoj, kitas uodegoj Žl. Víenas stumia, antras į uodegą pučia (apie smarkų vėją) Jnš. Vienám du daug, kitam dešimts mažai Plv. Jei vienas šuo uodegą riečia, tai ir kitam reik Grš. Víenas aukštyn skrenda, kitas mėšlan lenda JT239. Víenas dangun skrenda, o kitas šūdan lenda Tr. Vienám reikia pačios su galva, kitam su pinigais JT454. Mun čia pro víeną auselę įejo, pro antrą išejo Šts. Vienañ kaimo galan nusčiaudėjo, kitan – in sveikatą (kaime paslapčių nėra) Lp. Dar vienas nenurūko, tai jau kitas užrūko (apie dažnai pykstantį) Žvr. Víenas iš dėčių, kitas į dėtis (apie dažnai gimdančią moterį) Žvr. Víenas kala, kitas zalatina (vienas šneka, kitas paantrina) Slv. Vienas apie Čepą, kitas apie papą Žgn. Vienas lekia, kitas veja (ratai) Pn. Víenas laukia dienos, kitas laukia nakties, o trečias sako – man tai vis vien (durys, lova, langas) Adm. Vienas tura dieną poilsį, kitas tura naktį poilsį, o mun reik dieną ir naktį akis išplėtęs žiūrėti (lova, durys, langas) LTR(Užv). Vienas sako – lėkim, kitas sako – stovėkim, trečias sako – linguokim (vanduo, akmuo ir žolė) An. Víenas lieja, antras geria, trečias auga (lietus, žemė, žolė) Nm. Viename gale gyvas, kitam gale gyvas, o viduryje negyvas (arklys, artojas ir plūgas) LMD().
víena n.: Kiek kalbinau, kviečiau, ji vis neturėjo laiko. Tai viena, tai kita, tai trečia jai skersai ir skersai kelio J.Balt. Jūs siūlot ir víena, ir kita JT338. O jau tada [iššalus sodui] nebesodinom, ir nebereikia, nebeketinom, víena – pasenėjom, o kita – toki tvarka, gana Plvn. Viena, tu nebeisi, antra, kad ir eitum, niekas nepriimtų, trečia, tavęs niekas ir nebeleis Grž. Ar valgysi [tokias bulves]: víena, papuvę, antra, neužaugę Mžš. O kadang viena davė Dievas žmogui ir antra duot teipajag galėjo: kaipog ir davė be abejojimo DP349. Víena be antro negal būt DP237.lyginant su kitu (ppr.tokiu pačiu): Prieš vienas vieną Q619. Vieno su vienu mušimasis SD132. Víenas víeną, kitas kitą R112, 146. Pri vienas vieno N. Víenas su víenu gyvenava, t. y. kurs su kuriuo surokuojava J. Víenas ant víeno apsiženijova J. Jie víenas už víeną NdŽ. Víenas víeną labai myli Ad. Vagia víenas iš po víeno Str. Víenas iš víeno atimdo Dv. Ale tai víenas nuo víeno pasiklausit Upn. Dabar žmonys su víenas víenu važiuo[ja] į Palangą Lnk. Dvi sermėgas turėsi, víeną paliks, víeną atims Sd. Víenas prie vienám susimygę stovėjo Ob. Víenas víeną pamatėm ir verkiam . Víenas paskui víeną, ot vaikų! Alks. Būsta, kap kurią dieną eima mašinos vienà paskum víeną Lz. Dabar žmonės pavydi víenas vienám Skp. Víenas víeno nepažįsta Ds. Víenas prie víeno i susrinko žmonių Dglš. Reikia gi mylėt víenas víeną Lnt. Víenas an víeną rašo [laiškus] i visa Pst. Susrenka, tada baras, vienà víenai nepasduoda Švnč. Padėdinėja víenas vienãmi Lnt. Ruduškos (voveraitės) pulkais kai gervės vienà prie víenai auga Str. Vienì vieníemi kitur padeda, o čia ne Drsk. Naktigoniai iš vakaro víenas vienám nedavė miegot Dv. Sudėjau visas vištas in eilę viena prie vienos Mrs. Kap priūtarija víenas vienám [apie vaidenimąsi], tai tep ir bėgdavom pro tą pirkelę Pls. Girdžiu – víenas vienop ūtarija lietuviškai Lz. Žmonės susižino víenas nuo víeno Prn. Mūs žmonės víenas víeną tapina, dirbasi Rtn. Penki seniai mirė, víenas paskun víeną Drsk. Víenas víeno nekirkė ir nereikėj[o] prigrįžt víenas víeno Drsk. Víenas su víenu ras reikalą, jei nori skautis Drsk. Induodinėj[o] svietas víenas víeną Azr. Jie badu mirė, todėl jie turėjo nuo vienas vieno skirtis ir į kitus miestus persidalyti Bb1Mak6,54. O nuėję šalin tarė viens vienam kalbėdami: nieko smerties arba ryšių verto nedarė tasai žmogus BtApD26,31. Galijotas išvadinėjo hebreičikus muštiese vienas ant vieno S.Stan. Bene šaudeis vienas su vienu kumet? P. Galijotas tarė žydams: jei kas yra tarp jūsų narsus, lai mušas su manim vienas su vienu M.Valanč.
víena n.: Víena prieg vienám ir susdaro krūvukė Rod.
8. def. D.Pošk, S.Dauk, N, 1 tas pats: Anidvi buvo víeno ūgliaus J. Víeno tėvo vaikai NdŽ. Dirbti víeną darbą NdŽ. Víenu laiku, metu, kartu NdŽ. Dvi švilpynės – víenas tonas NdŽ. Víenas ir šis pats . Visi vienam akies mirksny pavirto į akmenis J.Bil. Tas viskas atsitiko vienu akies mirksniu J.Balč. Iš esmės mudviejų nuomonės sutampa. Mus jungia bendri patriotiniai jausmai ir vienas tikslas J.Avyž. Į vieną jūrą bėga visos mūsų upės, į vieną dieną – mūsų dienos ir takai B.Braz. Visas kaimas vienu metu keldavo, vienu metu guldavo . Jiedvi buvo maždaug vieno amžiaus I.Simon. Anys mirė vienuõs metuos Mlk. Mes vienų̃ metų Dv. O tie miškai yr su manim vienų̃ metų Jrb. Abudu esav vienaĩs vardais Mžk. Kaip užšunka, i trušiai [išsigandę] leka į víeną krūvą Krš. Košę ka valgėm, iš víeno bliūdo visi Kl. Mas esam aštuonioleka vaikų buvę vienõs motynos Tl. Mes visi giminės, víeno tėvo vaikai Sdb. Iš vienų̃ rankų visi nepasimaitinsiam Gršl. Bičiulaujas anudu abudu – víeną darbą dirba Mžk. Nieko nežino daugiau, kasdien tą pačią, tą víeną Klt. Po dvidešimt, po trisdešimt gėrelių, būdavai, bus víeno gyvenimo Mšk. Žinai, martel, kai tu išleki, aš tavo vaikus globoju, ba dėl to, kad po víenu stogu gyvenam Mžš. Močia išsiolbijo, išsidraskė su marčia, dabar nė vienõ[je] gryčio[je] nebegalia gyvent Skrb. Gryčelė ir kūtelė po víenu stogu Brž. Jie visi vienõj dūminėj gryčelėj gyveno Pl. Vienõj grinčioj gyvena, iš víeno puodo valgo Plm. Neatsidalinę gyveno vienõj pirkioj, vienõj draugėj Tvr. Visi suskišę gyvena vienõj troboj Mlk. Jeigu víenas rietimelis visiem patiktų, tai žmonės nuogi būtų Pnm. Kad visiem vienà [merga] būt graži, tai ažsimušt Švnč. Vienõj vietoj ganydavo ir vienõj vietoj gulėdavo jos (avys) Kp. Nusbosta víenas valgymas Žl. Mes tai vienõj duonoj būnam (drauge maitinamės) Švnč. Visą laiką vienõn pusėn suaria Vdn. Rudamėsės i rudukės čia jau víenas vardas Trgn. Iž víeno lovelio paršiukai (kartu atvesti, bet nevienodai augę) Švnč. Pirk [kitą medžiagą] – bus vienà mokestis Pv. Dabar kad dvi moteros – nesugyvens vienõj pirkioj Aps. Visos trys anos vienų̃ metų Klt. Tę irgi dirba Baravykas, bet [jie] ne giminės, tik pavardės víenos Vrn. Buvom su vyru vienų̃ metų ir víeno mėnasio Pun. Mes víeno amžiaus, víeno bernavimo Lzd. Susijojo daug bernelių pas tą víeną mergužėlę JV78. Rožė, arba dimnyčia, yra viena ta pati dviejų vardų liga brš. Tokie visi pasiliekta vienoje aklybėje drauge su nemokančiais brš. Po visam regima, kad juodu vienas kūnas ir viena širdis Kel1862,49. Susimylimas tavo vienas atleidž mūsų kaltes visas 341. Idant jūs vieno[je] dūmo[je] vienais nasrais garbintumbit Dievą ir Tėvą pono mūsų Jėzaus Christaus VlnE3. O visas svietas vieną teturėjo liežuvį ir žodį (paraštėje kalbą) BB1Moz11,1. Visi suderančiais, visi ižtikimai ižtikimais, visi ant šito peregrimavojimo vienospig tėvykščiosp su troškimu dūsaujančiais ir meilėje karštais būkite DP112. Ir iž kurg kitur rados visos sektos, tiektai ižg pikto išmanymo rašto: kadang visi víeną raštą turime, víeną Bibliją visi priimdinėjame DP415. Visi víenu krikštu apkrikštyti, víeną duoną visi valgome ir víena dvasia dvėsčiojame ir gyvename DP463. Kadangi per vierą tavo yra kūnas iž kūno jo, o kraujas iž kraujo jo, o vienum žmogum jo MP154. ^ Ir du gaidžiu vienam darže nesipešę nesugyvena KrvP(). Dvi katės vienamè maiše nesutinka Vg. I dvi bitys vienam̃ dobile susipjauna Krž. Dieną su pagaliais, o naktį po vienaĩs kailiniais Kpr; Tr. Abu kaip ant vieno kurpalio siūti (labai panašūs) Tr. Víenos akys verkia, víenos juokiasi (tas pats žmogus visko patiria) Grv. Barščiai visi víenu vardu, ale ne visi gardu Snt. Kad ir iš terbos, by tik iš vienõs End. Su subine vienų̃ metų (senas) Gršl. Su Judošium vienų metų (senas) Btg. Vieno kiemo i šuo katės nepjauna LTR(Vdk). Iš vienõs momos visokių vaikų yr Ad. Vienoje šulaitėje nevienoks alus (kiaušinis) LTR(Vl). Dešimt avelių vieną skiltį graužia (verpia) LTR. Daug sesyčių vienam lopšyj supas (žirniai ankštyje) KlvK. Daugiau ne šimtas ponaičiukų viena juosta juosi (šiaudų kūlys) LTR(Rk). Šimtas broliukų víena juostyte juosi (javų pėdas) Žl. Vienõj bačkelėj grūdelių be skaičiaus (aguona) JT76. Dvylika brolelių vienoj lovelėj guli, nei vieno krašte nėra (stipinai) LTR. Dvylika broliukų vienõj lovelėj miega (stipinai) JT106. Žuvis, žolė – vienu vardu (lynas ir linas) ST433. Kas vandenyje ir ant lauko vienu vardu (lynas ir linas) Ck. Keturi ponaičiai po viena kepeliuša stovi (tešmuo ir speniai) Slm. Keturi ponaičiukai po víenu kepeliušiuku (stalas) Mlk. Keturi broliai víena juosta susijuosę (stalas) Dv. Keturi broliai vienõn duobėn myža (karvę melžia) JT275. Keturios mergelės vienõn duobelėn myža (karvę melžia) Rod.
víena n.: Avilys be bičių, dvaras be žmonių – tai viena! LzP. Ir neįkyrėjo žmonėms pliauškinti (plepėti) vis viena, vis viena! V.Krėv.
9. def. samplaikiųjų įvardžių reikšme kiekvienas sudėtinė dalis: Kiekvienas, vienas kuris gi SD153,SD87. Kas vienas, kožnas vienas N. Kas viena vasara Lapinas ganė gyvulius V.Krėv. Kas vieną subatą piršliai atvažiuoja Mrp. Kas víenas kartas pasitinka su gerais žmonėm Kpč. Kas vienà diena reikia eit darban, kap kitap Drsk. Kas subatėlė, kas nedėlėlė ir kas vienà dienelė DrskD262. Cit, neverk, mergele, balta lelijėle, atlankysiu tave jauną kas vieną dienelę LLDIII91. Kunigai atvažiuos kalėdoti, jau į katrą víeną kiemą eis Klk. Paimkite savo vyrus ir į Lauksodį. Pristatysite čia Puplesio šeimą. Visus aliai vieno! J.Avyž. Kitą kartą buvusios laimės, tai jos katrą vieną žmogų tuoj užgimusį palaimindavusios BsMtII94(Jnš). Kožnam vienám žalnieriui KBI22. Kožnas víenas NdŽ. Kožna vienà žolė vaistas, ale ka nežinai Vdk. Klausa, šnekina kožną víeną apsistoję Pln. Karvę beveik prisiaugina kožnas víenas Erž. Renka piningus, pri kožnam vienám padainiuo[ja] Trk. Y[ra] da gerų žmonių – negi kožnas víenas teip daro! Mžš. Paukštį kiektą vieną sotini kas dieną brš. Kožnas víenas paukštis rėkia aplink lakstydamas (kai jaunikliams pavojus) Bsg. Kožnas be víenas tų padegėlių džiaugsis, ka turės būdelę įlįst Snt. Dešimtą dieną šio mėnesio imkiat kožnas erelį, kur ūkinykas yra, teip erelį vieniems namams (paraštėje kožnam namui) BB2Moz12,3. Kad mada buvo, žėdna vienà turėjom [skarą] Plvn. ^ Kožno víeno dantys balti, o kas už dantų – nežinai Kls. 10. def. Dgp joks, niekas, nei tas, nei tas (ppr. neigimo sakiniuose): Víeno grūdelio nėkur nepalikta NmŽ. Pradėjom budavoties, víeną rąstelį be munęs neparvežė End. I su ranka plaka [linus], ta tuokart išsiplaka, ka víeno spalio nerasi Knt. A berasi vienõs avėtės, nebrasi jau nė krūmų, nė avėčių Klk. I víeno karto nejo ravėt Dglš. Vienõs bulbos vaikas nesuvalgo (nemėgsta bulvių) Klt. Vienõs dienos neužsikėlė paskui mane Rdm. Aš mokyklo[je] vienõs dienos nebuvęs Krkl. Vienõs karvės neišturi Asv. Nes jog Christus žmogumi tapęs numirė, kadang už tiesą nė vienõs nuodėmės nepadarė DP34. Nė vienas SD1207. Tai dar niekas (nei víenas) nematęs KII93. Nei vienas N. Nė (nei) víenas . Iki Dubysos mes nebeužjosim nė vienos sodybos A.Vien. Bet ir valgių dėl skūpų nei víens nesiskundė K.Donel. O štai mūsų nenaudėlės dar nei riešutytį, ir nei víeną, nei mackiurnyką riešutytį… dar nenusiskynė K.Donel. Tas ponas pasipūtęs, nė su víenu nešnekas Vvr. Nė vienõs kresnos paliko neužgavusi LKT86(Kl). Vanduo gulėjo, pilnos vagos, i ravėjom, i arėm, nė vienõs bulbės negavom Krkl. Ans nenorėjo nė su víenum reikalo turėt Žlp. Tokių laikų ka nė víenas nesulauktum! Žr. Jug žinai, nesirgęs nė víenas nėr Bdr. Kaip mes šeram arklį, nė vienám nėr įspyręs Gd. Jug mes nė víenas nėko nedarėm Šts. Užauklėjo sūnų̃ kaip briedžių – penkis, o nė víeno gero Dkk. Tiek gaspadinių, nė vienà druskos neįdėjo! Trk. Antrą amžių nė víenas negalia gyventi Sd. Mani visi lengvi darbai, nė víenas nesunkus Sdb. Ana negirdėjo nė víeno vardo (žodžio) [lietuviškai] Cs. Toks pasiutęs buvo, kad eidavo, nei vienõs nedėlios namie nebūdavo Č. Kai primetėm [akmenų] triūbon, visus mušė tada, visus visus, nei vienam neglostė Rk. O pempių šiemet nebegirdėjau, nei vienõs pempės Kp. Dabar nueik bažnyčion – nė víeno arklio neuždabosi Rud. Perniai nebuvo nė vienõs, o šiemet pilni pakraščiai varlių kruta Ant. Pasėjo darže vasarių kviečių – neliko nė víeno grūdelio Tvr. Manęs nė víenas nepapeikė Dglš. Kad nors [kas augtų], anei víenas medelis, ir žolelė menkai auga Str. Tokių rugių nemačiau nė vieno – nei didžlaukių, nei mažlaukių Lp. Aš nė vienõs dienos laisvos nepragyvenau Stk. Nė víeno žmogaus nebijojau, už po gerklės ir pargriaunu Žl. Kad tep mažo nekęst kap seno, tai nė víeno vaiko neišaugyt Pls. Kap mergavau, da nė vienõs [giesmės] negiedojau Grv. Nuo gyvulių negali atsitraukt nė vienõj dienoj Stk. Kad nors būč kokią dieną ėjus į mokyklą, nė vienõs dienos į mokyklą nėsu ėjus Mšk. Tu manęs niekada nė vienu būdu neapleisi 591. Alba kaip ir paukštis, kursai per orą lek, kurio kelio nė vienos pėdos negal rasti VlnE150. Neatiduokite nė vienam piktybės už piktybę piktybę VlnE27. Nesakai nė vieno priekalbesio BPII95. Jei tu balso pono tavo Dievo klausysi ir darysi, kas ger yra, po jo akim ir ausimis priimsi jo prisakymus, tada aš tų ligų nė vieną ant tavęs neguldysiu, kurias aš ant egipcianų guldžiau BB2Moz15,26. Tegu nė vienas žmogus niekad nenuskundžia… [piktadėjo] ir jo vaikelių niekas nenuramdo PK87. Tad nemini ne vienų̃ nuopelnų savų, bet tiesiogui mielaširdumo prašo DP114. Ir est tasai būdas pajuoktas visose tautose, jog piktadėjos, jau sugauto ir surišto, ne víenas nedręsa palytėtis DP160. Tuojag vėl būdu, idant V. Christus būtų nekentęs, nenumiręs ir nebūtų pakastas, tad būtų patis vienstypis atlikęs, o mumus būtų ne vienõs naudos notnešęs DP487. Tos sandoros ne vienuosemp heretikuosemp nėr DP458. Nieko jau tokiems (šventvagiams) nebmačija nė vieni kozoniai, arba pamokslai P. Sėjau rūtelius trejus metelius, nė vienas neišdygo (d) S.Dauk. Dabar nė vienùčio nėr blogai gyvenančio Dglš. ^ Nėra nė vieno, kuris neturėtų vilko danties LTR(Gdr). Ka geras, tai i Dievui reik, o ka niekai – nė vienám Jrb. Dabar vaikas savo žaisliuką turės: nė vienam nė gero Snt.
◊ abùdu klùmpiai ant vienõs kójos abu tokie pat, panašaus gerumo: Nekìšuos į tarpą – abùdu klùmpiai ant vienõs kójos Krš.
ant vienám AruP71 visiškai visi: Paskendo žmonės ir visi sutvėrimai ant vienam O.
ant víeno (vienõs) Kpč rizikuojant: Yra tokių karštų, kad ans pula i neveiza – ant vienõs End. Ant vienõs: žūt ar būt, o važiuot turim Alk. Ant vieno kai varlė: jei paršoks – paršoks par dalgį, jei ne – ne Sln.
ant vienõs atsidúoti pasiryžti: Visų šventų rytą, ant vienos atsidavusi, Martynienė anksti nuėjo į bažnyčią Žem.
ant víeno dantiẽs labai mažai, truputį: Atnešė sūrio tik ant víeno dantiẽs Ll.
ant víeno(vienõs) eĩti
1. pasiryžti, rizikuoti: Jis kaip vilkas eina ant víeno Krns. Nežinai, ką pasitiksi, ant ko užeisi, o eini ant vieno, ir gana Žem. Ka ateis – ant vienõs eĩsiu – duosiu šluota Vl. Ans nėko nebijo, jei biškį kas, tujau eĩta ant vienõs Vvr. Ans eita ant vienõs Šv. Motina už vaikus ant víeno eĩna Vdk. Visi jie žinojo, jog jis einąs ant vienos – ar jam galas, ar jiem V.Piet.
2. greitai įtūžti: Kaip įgera, ans eĩna ant vienõs End.
ant víeno šóno visai (nusigyventi): Buvom nusivarę ant víeno šóno Grg.
ant víena vietà labai smarkiai,nepaprastai: Baisiai ana gražiai šneka motriška, o ana juokinga ant víena vietà yr Kl.
be víeno (víenojo) LD417(Krtn) labai, visiškai (ką daro): Plėšė [už viską] be víeno, apsūdyk Viešpatie! Sug. Įgulė (įgula), dajutusi mažą galę neprieteliaus teesant, užpuolusi be vienojo nukarojo S.Dauk.
be víeno gãlo (krãšto)
1. labai, nepaprastai: Bagotas be gãlo víeno J. Pavardė jo keista, bet pats be vieno galo simpatingas Vaižg. Be víeno gãlo gražus, piktas NdŽ. Prašmatnas be víeno gãlo Kv. Šį metą be víeno gãlo bulvės skanios Bdr. Mylėjom dideliai tą tėvą be gãlo víeno Krt. Tas daktaras be víeno gãlo geras Plt. Juk tų dainų be víeno gãlo mokėjau daug Vgr. Plungė[je] ten jau, kaip tam sako, be víeno gãlo visumet gražiai yr Žr. Ta karvė tiek buvo suvarginta – be víeno gãlo . Ta duona – be vieno galo kieta KlK 13,97(Grg). Y[ra] drūkta ta motriška be víeno krãšto Jdr.
2. visiškai: Ans ausims nebgirda be gãlo víeno Gršl.
3. ištisai: Duokit vaikui ramybę, negi tąsysit be vieno galo! Ut. Nuolat ieškojo progos pabūti su žmonėmis ir jų klausyti: jei ne klausyti, tai pačiam malti be vieno galo Vaižg.
be vienõs méilės labai, nepaprastai: Buvo piktas, skūpus be meilės vienos Šts.
be víeno miẽro (prõto, ×sū̃do) labai, nepaprastai: Baisiai Mortelę tą mylėjo, be víeno miẽro Kl. Nu jug be víeno prõto bijo mirti [mano vyras] Bdr. Baisiai ana i paslinko be víeno prõto dirbti tus pietus End. Čia status kalnas be sūdo vieno J.
į víeną bal̃są sutartinai: Kad ėmė rėkt visi vienan balsan – net baisu Ds. Visi rėkia vienañ balsañ – neisme Dgč. Varlės vienañ balsañ kurkia Skp.
į víeną dū̃dą pū̃sti Kv sutarti: Anys vienõn dū̃don pùčia LKKXIII138(Grv.). Visi į víeną dū̃dą pū̃tėm Šk.
į víeną gãlą prastai (baigėsi): Kamarnykas žemę dalijo dalijo ir vienañ galañ nudalijo Švnč. Šnekėjo šnekėjo ir nušnekėjo vienan galan Ds. Liečijos liečijos arielka – ažsiliečijo vienañ galañ Str. Tai iš jo jau nieko neišeis, vienan galan nuėjo KlbIV83(Mlk).
į víeną maĩšą sukìšti laikyti vienodais: Nuje, juk visus negalì sukìšti į víeną maĩšą Prk.
į víeną trū̃bą pū̃sti sutarti: Anie į vieną trūbą puta Plt.
ikì víeno; ik vienám visiškai visi: Visus kap pérejo ikì víeno žmogaus [žiūrėti vaiduoklių] Vlk. Visus juos (vorus) išnaikinčiau ik vienam .
iš víeno
1. nuolat, be perstogės, be pertraukos: Per karą patrankos iš vieno šveičia Alv. Tenai jau iš vieno – Ir gula, ir kelia jis tenai Jnšk. Iš vieno vien laistau ir laistau gatvę Plng. Iš vieno keikiu, iš vieno pykstu Skr. Teliukas, nuo karvės atskirtas, iš vieno rėkia ir rėkia . Iš vieno tik kuliam ir kuliam Lp.labai dažnai: Iž víeno čia kunigai atvažinėj[o] .
2. Sb visur, ištisai: Nušika [paukščiai] visus pašalius iš víeno Sd. Iš vieno apsiniaukę, lis Ėr. Juodavo tik dirvos iš vieno .
3. R kartu, drauge: Visiems reikia iš vieno dirbti J.Jabl. Tik reikia dirbti, visiems eiti iš vieno Žem. Kol visi iš víeno gyvena, tol bagoti Vj. Iš vieno eimi R189. Visi iš vieno KBI33. Mes daug galėtume nuveikt iš vieno V.Kudir. Jie atsakę visi iš vieno Ns1840,1. Kai šuniena – ne iš vieno, kai kiauliena – vėl iš vieno Krkn. Pasiėmė rėdyti ūkę iš vieno su savo broliu S.Dauk.
iš víeno eĩti sutarti: Eĩna su anuo iš víeno Akm.
iš vienõs rañkos bū́ti labai sutarti: Su kunigais, kaip pats jis visiems sakydavo, buvo iš vienos rankos P.Cvir.
kaĩp víenas Dv vieningai, (visi) kartu: Visi kaĩp víenas puldavo mane už mano politiką Plšk. Jiej kap šóko kap víenas i išsprūdo kap vėju Vlk. Visas būrys [vyrų] kaip vienas sustojo J.Balč.
lìgi (lìg) víeno (vienõs) visiškai visi: O kaipgi, visi važiuosime! Visi lig vienam LzP. Sužydėjo pievų gėlės lig vienai S.Nėr. Va lìg víeno visi pasuka Pnd.
nė̃ víena ausimì visai (neklausyti): O Poviliokas – nė viena ausim. Duoda sau kūjeliu, lyg čia visai ne apie jį šnekama J.Balt. Jo melodijų aš nė̃ víena ausim̃ neklausau Jnš.
×neĩ víeną bìškį Klk visai ne, nė trupučio: Nemaluoju neĩ víeną bìškį Yl. Nežinau nei vieną biškį Krtn. Neĩ bìškį víeną nežinau, kur muno medinis šaukštas Štk.
ne víeno lìzdo paũkščai visai svetimi: Jie ne víeno lìzdo paũkščiai Tr.
nuo víeno dáikto
1. be perstojimo, nuolatos: Šįmet lyna ir lyna nu víeno dáikto Vkš.
2. ištisai: Vaikas apdygo piktskauduliais nu víeno dáikto Plt. Ka nau[ja]s, geras buvo šarkelis, o dabar nu víeno dáikto nulopytas End.
nuo víeno pãdo válgyti Trgn gyventi tėvų ūkyje neatsidalijus.
per víeną kartu: Ne atskirai buvo tos ganyklos, pirmiau par víeną ganė Akm. Par víeną valgo, sutinka Rdn. Tėvai turės tų bulbių, visi valgėm jug par víeną Žd. Viena troba buvo par vieną, to[je] pačio[je] i virėm Krtn.
per víeną pláuką vos vos: O tą pačią vasarą juk būčiau jos netekusi – per vieną plauką I.Simon.
×po víena kaldrà labai sutaria: Jau padarysi tu ką – matai, ka jie po víena kaldrà Smln.
su víenu sykiù iškart, staigiai: Ąžuolas su vienu sykiu prapuolė Pgg. Ale dabar su vienu sykiu oras atšilęs Kel1881,80.
víenas ant víeno Pnd esant dviese, be liudininkų, prie keturių akių: O gal niekas negirdėjo, vienas ant vieno pasakė? Žem. Aš noru čia su tavim pakalbėti víenas ant víeno Lk. Kaip susitiksma víenas ant víeno, tei išmanys Dievo malonę Krš.
víenas añtras labai nedaug kas: Vietinių bėr víenas añtras, viskas keitasis, seniejai išmirė Rsn. O dabar suieškok tą jaunimą, kur čia víenas añtras yr Yl.
víenas apiẽ mìltus, kìtas apiẽ tìltus apie nesusišnekančius: Na ir susišnekėjo: víenas apiẽ mìltus, kìtas apiẽ tìltus Mrj. víenu ãtdūsiu iš karto: Víenu ãtdūsiu į kalną įšoko Slnt.
×vienà bačkà sutaria: Jų vienà bačkà su sargais, nepakrutėsi Pn.
víenu balsù NdŽ, 1 sutartinai: Ir visa minia žmonių atsiliepia vienu balsu I. Visi vienu balsu jį išrinko J.Jabl. Reikia taip [dainuoti], kaip anys – visi víenu balsù Ppl. Užsiklausus mun aną dieną: ar yra Pons Jėzus š. Sakramente? Atsakėt víenu balsu išpažindamys, kad yr P. Visi vilkai sutarė vienu balsu: bėgt, pavyt siuvėjas ir sudraskyt jį BsPII322. Mozė tat atėjo ir papasakojo tautai visus Viešpaties žodžius ir įsakymus, o visa tauta atsakė vienu balsu: išpildysime visus Viešpaties žodžius, kuriuos jis pasakė Skv2Moz24,3.
víenu brúožtu tuo pradėjimu, be pertraukos: Kad pradėjo, tai víenu brúožtu ir varo Ds.
víena bùrna sutartinai: Visi víena bùrna atsiliepė Krkn.
víeną diẽną kada nors; kartą: Bet tavo melas vieną dieną vis tiek išplauks į šviesą V.Mont.
víenu gáisu (gáismu, gáisru, gáistu, gáistru) tuo pradėjimu, be pertraukos: Nelėk víenu gáisu, apsirgsi! Ds. Kūriau (bėgau) vienu gaisu Gmž. Víenu gáismu atsidūriau namie Užp. Atalėkiau víenu gáistu Blnk. Ot kelias – brisk ir brisk víenu gáistu Žr. Víenu gáistu terkšt terkšt ir atlėkė arkliai Rm. Kūdikis ligo[je] verkia víenu gáistu J. Víenu gáistru parlėkiau namo Užp.
víeną grãžią diẽną kartą: Ir vieną gražią dieną, teisingiau pasakius, vieną labai negražų, lietingą rudens vakarą, taip apie Martyną, į „Kazerną“ persikraustė Dūdjoniai I.Simon.
víenas ir tàs pàts
1. vienodai: Tiek aukštai, tiek žemai tų kambarių, víenas i tàs pàts Sd.
2. nesvarbu: Ka ans negyvens, mun nebūs geriau, mun víenas i tàs pàts Trk.
víenas kar̃tas (sỹkis) nemelãvo (nemeluõs, nesumeluõs) NdŽ, Snt įvyks, kas turi įvykti: Vienas kartas nemeluoja B. Vogė ir vogė, bet vienas kartas nemelavo Rm. Víenas kar̃tas turi nesumelúot Ssk. Vienas kartas nemaluos S.Dauk. Vis taip blogėja ir blogėja… vienas sykis nemeluos Žem.
víenu kartù 1 iškart, staigiai, ūmai: Paskui vienu kartu pradėjova su sesele juoktis J.Bil. Tau kaip ir víenu kartù pradėjo sopėt PnmR.
víenu ką́sniu mìsti gerai sutarti: Víenu ką́sniu abidvi miñtam Grd.
víenas kìtas labai nedaug kas: Víenas kìtas turi avilių Žg. Seniau ir tų kiaulių kiek gi žmonės telaikydavo – víeną kìtą paršioką Alz. Riešučius padalina po kokį víeną kìtą Rk. Būdavai kaip kur po kelias obelis, po víeną kìtą Mšk. Gali atsitikti, kad vienas kitas ir iš kitų trobelių laukia ženklo I.Simon. Melavo Kazytė, kai sakė: svečių bus vienas kitas J.Balt. Kada nebūčia daręs tų darbų tarp jų, kurių nė vienas kitas nedarė, tada jie neturėtų nė vieno grieko VlnE177.
víeną kìtą keletą: Per Baltramaičių gaunu parsinešti víeną kìtą knygą .
víena kója grabè prie mirties: Pati jau viena koja grabe ir dar šaiposi iš seno žmogaus I.Simon.
víena kója prãšo šiẽno, kità šiaudų̃ sunku paeiti: Nebepaeinu – viena koja prašo šieno, kita šiaudų Rm.
vienojè sámplatoje visu plotu, ištisai: Antai pagirinių roputės vandeny vienõ[je] sámplato[je] Grdž.
víenu sykiù iškart, staigiai: Víenu sykiù, nei iš šio nei iš to kap užejo sopėjimas Pv. Anglių kasime degantiejie garai vienu sykiu užsidegdami lyg kaip parakas plyšę Kel1876,32.
vienà širdìs; Pt apie labai sutariančius. víenu véiku tuo pradėjimu, be pertraukos: Kai pradedi [vaiką] víenu véiku bart, tai ir apglūšta, nebežino ką daryt Lel. Anas nepavažiuos tykiai, ale vis arklys víenu véiku skrenda Trgn. Kad tu duodi ir duodi víenu véiku tą patį! Sdk.
víenu vė́ju labai greitai: Arklys protingas buvo – parlėkė vienu vėju Žr. Žiūru – parbėga vienu vėju Šts. Skubiai išbėgo pro duris, į brikelę krito ir vienu vėju paleido iš kiemo LzP.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • vienas — víenas 2, vienà 2 bdv. Ji̇̀s gyvẽna víenas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • vienas — víenas 1, vienà 1 sktv. Jau vienà (valandà) …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • vienas — víenas 3, vienà 3 įv. Vienà ponià sãkė mãčiusi tuõs vagi̇̀s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • vienas — 3 vienas, à adj. (3) 1. R16, MŽ20, D.Pošk, NdŽ vienintelis, išsiskiriantis iš kitų: Nėr išsipirkimo nuo mirtelės – vienà teisybė pasauly: laikas atėjo, i miršti Mžš. Visgi ta vienà motina, daugiau nebus, reikia prižiūrėt Trgn. Gal i pats buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vienas — 1 vienas, à num. (3) K, Rtr, Š, RŽ, FrnW; H168, ŽCh109 1. card. SD146, Sut, LL52, DŽ, KŽ skaičius, kiekis, rašomas skaitmeniu 1: Po vienam ką daryt SD268. Vienu malku išgert SD48. Viena eilė, viena riekė, dvi eili, dvi rieki B. Ne vienas N. Dar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vienas gyvenantis asmuo — statusas Aprobuotas sritis socialinė parama apibrėžtis Vienas gyvenantis vyresnis kaip 18 metų asmuo arba veiksniu pripažintas nepilnametis, kuris yra nesusituokęs (įskaitant santuoką nutraukusius asmenis), taip pat susituokęs, tačiau teismo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • vienas organas — statusas T sritis gyvūnų raida, augimas, ontogenezė, embriologija atitikmenys: lot. Organum unum; Pars localis ryšiai: platesnis terminas – nenormalusis augimas siauresnis terminas – gausumas siauresnis terminas – nepakankamumas siauresnis… …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • vienas organas — statusas T sritis embriologija atitikmenys: lot. Organum unicum ryšiai: platesnis terminas – nenormalusis augimas siauresnis terminas – nepakankamas susiformavimas siauresnis terminas – nepakankamumas siauresnis terminas – nesusiformavimas… …   Medicininės histologijos ir embriologijos vardynas

  • vienas kitas — vienas ki̇̀tas, vienà kità įv. Į tróškinį įpjáustykite vieną ki̇̀tą pievãgrybį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nė vienas — nė vienas, à pron. def. (3); N 1. niekas: Jie nė vienas to nežinojo J.Jabl. Mes nė vienas netikėjom, kad ligonis mirtų Grž. Jis tol tyčiojos, kol nė vienas jo nebklausė S.Dauk. Dabar nėra nė vieno, kurs mane paminėtų arba atsimintų J.Bil. Čia iš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”